Skip Navigation
 

regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy DomArt prowadzi sprzedaż wysyłkową różnych towarów zamawianych
przez odbiorców za pomocą internetu.


Klientem sklepu może być każda pełnoletnia osoba, która przeczytała i akceptuje
w całości niniejszy regulamin.


Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony właściciela i administratora sklepu,
nie możemy zagwarantować państwu, że do opisu produktów będących w sprzedaży
nie wkradły się drobne błędy, które nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail lub szybciej telefoniczny.
Potrzebne do kontaktu informacje znajdują się na stronie O NAS.


Wszystkie ceny w sklepie DomArt są cenami brutto i w walucie polskiej.2. REGULAMIN SKLEPU

$1. STRONY TRANSAKCJI
1. Właścicielem sklepu internetowego DomArt jest firma FHU "ES" z siedzibą w Rzeszowie,
    zwana dalej Sprzedającym.
2. Stroną dokonującą zakupów w internetowym sklepie DomArt, może być wyłącznie
    pełnoletnia osoba fizyczna lub Firma, zwana dalej Nabywcą.
3. Nabywca dokonując zakupu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i tym samym
    składa formalne zamówienie.
4. Sprzedający otrzymując zamówienie, zobowiązuje się do jego jak najszybszej
    (nie dłużej niż 7 dni) realizacji, po wcześniejszym potwierdzeniu faktu
    złożenia zamówienia przez Nabywcę.

$2. WARUNKI TRANSAKCJI
1. Transakcję uważa się za prawnie zawartą wówczas, gdy Nabywca wypełnił poprawnie
    wszystkie pola w formularzu zakupów i potwierdził ten fakt w czasie telefonicznej
    weryfikacji zamówienia dokonywanej przez Sprzedającego.
2. Transakcja może dotyczyć wyłącznie artykułów dostępnych na stronie sklepu
    internetowego DomArt.
3. W momencie dokonania przez Sprzedającego wysyłki artykułów zgodnie z zamówieniem,
    Nabywcy nie przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia jak i jego zmiany.
4. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od transakcji, lub zmiany ilości czy rodzaju
    zamówionych artykułów, jedynie w przypadku wcześniejszego powiadomienia telefonicznie
    o tym fakcie Sprzedającego i po pisemnym potwierdzeni za pomocą poczty e-mail.
5. W przypadku chwilowego braku na stanie któregokolwiek z zamówionych artykułów
   Sprzedający powiadamia o tym Nabywcę i uzgadnia sposób dalszego postępowania.
   Nabywca wówczas może zrezygnować z zawartej transakcji, lub wyrazić zgodę na:
      a) częściową realizację zamówienia
      b) zmianę terminu realizacji na późniejszy (gdy będzie możliwość realizacji całości)
      c) realizację częściową z późniejszym dosłaniem brakujących artykułów
6. Transakcję uważa się za nieważną w przypadku:
      a) podania przez Nabywcę niepoprawnych (fałszywych) danych w formularzu zakupu
      b) gdy Sprzedającemu nie uda się potwierdzić faktu zawarcia transakcji z Nabywcą
         w ciągu 5 dni od daty jej powstania
      c) dobrowolnego wyrażenia pisemnie, za pomocą poczty e-mail, takiej woli zgodnie
         poprzez obie strony

&3. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
1. Przedmiotami transakcji są artykuły dostępne w danej chwili na stronie
   internetowego sklepu DomArt.
2. Ceny wszystkich artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w
   złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Wszystkie przedmioty sprzedawane w internetowym sklepie DomArt są fabrycznie nowe,
   nieużywane i posiadają opakowanie w jakim zostały dostarczone przez producenta.

&4. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie może być złożone jedynie za pośrednictwem formularza zamówienia
   znajdującego się na stronie internetowego sklepu DomArt.
2. Dopuszcza się możliwość zamówienia w formie pisemnej (e-mail lub fax.)
   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie.
3. Nabywca jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszystkich pól
   formularza zamówienia.
4. Każde zamówienie musi być potwierdzone telefonicznie.
5. W celu potwierdzenia zamówienia Sprzedający kontaktuje się telefonicznie z Nabywcą
   w terminie do 48 godz. od daty otrzymania zamówienia.
6. Anulowanie i usunięcie zamówienia z bazy ma miejsce w przypadku braku możliwości
   potwierdzenia telefonicznego w ciągu 5 dni od daty powstania zamówienia.
7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży - kupna
   towaru pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą.

$5. TERMIN REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI, DOSTAWA I KOSZTY
1. Za termin realizacji rozumiemy czas pomiędzy potwierdzeniem zamówienia a chwilą
   wysłania przesyłki z zamówionymi artykułami (artykułem).
2. Termin realizacji przesyłki wynosi 4 dni robocze z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3. Formę płatności, sposób dostawy i związany z tym koszt wybiera nabywca z pośród
   możliwości udostępnionych przez Sprzedającego.
4. Inne formy płatności i dostawy wymagają uzgodnienia telefonicznego ze strony Nabywcy.
5. Firma FHU "ES" będąca właścicielem internetowego sklepu DomArt nie ponosi
   odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki wynikłe z winy firmy
   pośredniczącej w dostawie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
   Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie
   ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.
7. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić w obecności osoby dostarczającej, czy
   przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość
   jest zgodna z zamówieniem.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości $5 pkt.7, tylko protokół sporządzony w
   obecności kuriera będzie podstawą do uwzględnienia reklamacji z tego tytułu.
9. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.

$6. REKLAMACJE I ZWROT
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów,
   z produktu zakupionego w naszym sklepie Nabywca można zrezygnować bez podania
   przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas,
   gdy produkt zwracany nie nosi śladów użytkowania, nie został uszkodzony ani zniszczony,
   jest kompletny i posiada oryginalne opakowanie fabryczne w jakim był dostarczony.
2. Do zwracanych artykułów należy dołączyć oryginał faktury otrzymanej wraz z przesyłką.
   W przypadku jeśli zwrot dotyczy tylko części zamówienia, Sprzedający wystawi Nabywcy
   fakturę po korekcie.
3. Wartość zwracanych artykułów (bez kosztów przesyłki) zostanie przelana na konto bankowe
   wskazane przez Nabywcę w terminie do 14 dni.
4. Firma FHU "ES" nie przyjmuje żadnych przesyłek czy zwrotów za pobraniem, koszty
   związane z dostarczeniem artykułów do Sprzedającego pokrywa Nabywca.
5. Artykuły podlegające wymianie (w przypadku uznania roszczeń Nabywcy) z tytułu uszkodzeń
   podczas transportu lub wad fabrycznych, Sprzedający dostarczy Nabywcy na własny koszt.
6. Koszty poniesione przez Nabywcę, a związane z dostarczeniem zamówionych artykułów
   do i od Sprzedającego nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku nie uznania wad towarów, lub stwierdzenia wad powstałych z winy Nabywcy,
   Sprzedający obciąży Nabywcę kosztami związanymi z naprawą lub wymianą wadliwego
   artykułu i jego ponownym dostarczeniem do Nabywcy.

$7. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Nabywca składając zamówienie oświadcza co następuje:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do
   realizacji, składanych zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
    (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).
2. Nabywcy przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i do ich aktualizacji.
3. Wszystkie dane klientów są chronione, a dostęp do nich ma tylko właściciel sklepu.
4. Firma FHU "ES" będąca właścicielem sklepu internetowego DomArt oświadcza, że dane
   osobowe klientów nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym nie związanym
   z zawartą przez Nabywcę transakcją, a w szczególności firmom marketingowym.
5. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowej realizacji zawartej
   przez Nabywcę transakcji.

3. UREGULOWANIA KOŃCOWE

1. Wszystkie materiały i treść wykorzystane na stronie internetowego sklepu DomArt
   są chronione prawem autorskim, publikowanie jakiejkolwiek ich części przez osoby
   trzecie wymaga zgody autora.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbiorca hurtowy nie musi wyrażać pisemnie
   zgody na wystawianie faktury bez jego podpisu.
3. Internetowy sklep DomArt zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych
   w niniejszym regulaminie, oraz zmiany asortymentu i cen oferowanych towarów bez
   wcześniejszego powiadamianie swoich klientów.
4. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie Sklepu.
5. Transakcje zawarte przed wprowadzeniem zmian, są realizowane na warunkach i
   zasadach określonych w momencie ich zawarcia.
6. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie
   przepisy Kodeksu Cywilnego.


UWAGA !!!
       Cennik i asortyment sklepu internetowego nie stanowią oferty
       handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W razie wątpliwości i pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny.

Rzeszów dn. 2007.08.08